Informácie o spracúvaní a ochrane osobných/ firemných údajov v súvislosti s KF1

Účel spracúvania osobných/firemných údajov
 • Účelom spracúvania osobných/firemných údajov je zabezpečenie podkladov na ocenenie a vyhotovenie protipožiarneho projektu.
 • Účelom spracúvania osobných/firemných údajov je marketing prostredníctvom zverejnenia názvu projektovej dokumentácie s miestom stavby v referenciách na webovej stránke www.poziarnaochrana.sk
Právny základ spracúvania osobných/firemných údajov

Právnym základom spracúvania osobných/firemných údajov je súhlas dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných/firemných údajov
 • Osobné/firemné údaje budeme uchovávať na účely: ocenenia a vyhotovenia protipožiarneho projektu na 2 roky.
 • Osobné/firemné údaje budeme uchovávať na marketingové účely: zverejnenie názvu projektovej dokumentácie s miestom stavby v referenciách na webovej stránke www.poziarnaochrana.sk na 10 rokov.
Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

 • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným/firemným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných/firemných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa vymazanie osobných/firemných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných/firemných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • namietať u prevádzkovateľa spracúvanie jej osobných/firemných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • na prenosnosť osobných/firemných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby,
 • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.
Poskytovanie osobných údajov

Osobné/firemné údaje neposkytujeme tretím osobám.

Spôsob získavania osobných/firemných údajov

Osobné/firemné údaje získavame od dotknutej osoby, ktorá nám ich poskytuje vyplnením a odoslaním kontaktného formulára označeného KF1 na webovej stránke www.poziarnaochrana.sk

Zoznam spracúvaných osobných/firemných údajov

Spracúvame osobné/firemné údaje, uvedené v kontaktnom formulári označeného KF1 na webovej stránke www.poziarnaochrana.sk

Ochrana osobných/firemných údajov

Vaše osobné/firemné údaje chránime technickými a organizačnými prostriedkami.

Úrad na ochranu osobných údajov

Informácie ako aj poradenstvo o osobných údajoch a Vašich právach môžete získať na Úrade na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č.: +421-2-3231-3220, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk a na jeho webovom sídle: www.dataprotection.gov.sk

 

Údaje prevádzkovateľa

UNIKATUM s.r.o.

1.mája 470/2
Spišská Belá 059 01
IČO: 50788841
DIČ: 2120480263
IBAN: SK15 8330 0000 0094 1355 4555

a

Ing. Marek Lešundák - UNIKATUM

1.mája 470/2
Spišská Belá 059 01
IČO: 50641638
DIČ: 1084370584
IBAN: SK14 8330 0000 0003 8564 5554

Kontaktné údaje kontaktnej osoby:

+421 940 554 555
projekty@poziarnaochrana.sk

 • Ak máte ešte nejaké otázky ohľadom ochrane osobných alebo firemných údajov, prosím kontaktujte nás.